Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2023 Yılı Proje ve Uygulama Yardımı Başvuruları Hakkında Duyuru

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinin (a) fıkrası uyarınca hazırlanan 15.07.2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” gereğince özel hukuka tabi özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan 2023 yılı yardım başvuruları proje yardımları için en geç 14.10.2022, uygulama yardımları için ise en geç 30.12.2022tarihine kadardır.

 

 

        a)      Proje Yardımları İçin İstenen Belgeler:

 • Yardım başvuru dilekçesi,
 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Kanunu tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 • Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,
 • Taşınmazlara ilişkin tescil kararı,
 • Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
 • Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 • Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,
 • Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
 • Proje hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname,

        b)      Proje Uygulama Yardımları İçin İstenen Belgeler:

 • Yardım başvuru dilekçesi,
 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Kanunu tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 • Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,
 • Taşınmazlara ilişkin tescil kararı,
 • Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Kararı ve onaylı projeler,
 • Başvuru tarihi itibariyle son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
 • Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 • Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve mühendislerce hazırlanan rapor,
 • Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
 • Proje hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname,

 

       c)   Toplu yardım başvuruları için istenen belgeler:

 • İlgili yerel idare tarafından korunması/sağlıklaştırması yapılacak sokak           

         ve doku bütünlüğü içinde yer alan ve toplu yardım kapsamında

         başvuruda bulunulacak her bir taşınmaz kültür varlığına ait (yardımın     

         konusuna göre yukarıda belirtilen belgelerden oluşan) başvuru

         dosyaları,    

 • Toplu başvuruya konu doku bütünlüğü içerisinde değerlendirilen geleneksel yapıların mal sahiplerinin muvafakatnameleri ile ruhsatlı diğer yapıların mal sahipleri ve müellif mimarların muvafakatnameleri,
 • Yapı ve yapıların çevre ile ilişkisini gösteren imar planı veya koruma amaçlı imar planı paftası (1/1000 varsa 1/500 ölçekli), imar durum belgesi veya plan hükümleri, bunların bulunmaması halinde kadastral durumu gösterir güncel onaylı hâlihazır haritalar,
 • Toplu yardım başvurusunda bulunulan alanda yürütülmesi planlanan projeye ilişkin Belediye Meclisi Kararı
 • Proje alanının, alanda bulunan tüm tescilli yapıların, proje kapsamındaki tescilli ve tescilli olmayan yapıların belirtildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli harita.

 

 

Taşınmaz kültür varlığı sahipleri 2023 yılı yardım talepleri için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak yardım başvuruları proje yardımları için en geç 14.10.2022, uygulama yardımları için ise en geç 30.12.2022tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.